ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • μεταβιβάσεις ακινήτων, 
  • ελέγχους τίτλων,  
  • διαχείριση ακινήτων,
  •  εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης και εξαλείψεων προσημειώσεων υποθήκης ακινήτων, 
  • σύναψη μισθωτικών συμβάσεων, 
  • έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, 
  • καταβολής μισθωμάτων κ.α.