ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  •   Διαδικασία μεταβίβασης  ακινήτων ενώπιον συμβολαιογράφου, καθώς και συνεργασία με συμβολαιογραφικά γραφεία. 
  •  Συμβουλευτική και νομικό έλεγχο για συμμετοχή σε πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e auction 
  • Έλεγχο τίτλων στο Κτηματολόγιο και Υποθηκοφυλακείο.   
  • Διαχείριση ακινήτων. 
  •  Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης και εξαλείψεων προσημειώσεων υποθήκης ιδιοκτησίας. 
  • Σύναψη μισθωτικών συμβάσεων, 
  • Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και διαταγών πληρωμής.